Domovní řád

 • V apartmánu může být ubytován pouze nájemce a osoby jej doprovázející, jejichž počet je nájemce povinen předem oznámit pronajímateli.
  Stejně tak je povinen hlásit případně změny v počtu osob během doby nájmu.
 • Užívání zařízení apartmánu je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 • V době od 22:00 do 7:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid.
 • Zvíře může být umístěno v prostorách apartmánu pouze se souhlasem pronajímatele.
  Majitel zvířete je povinen na požádání prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
  Dále:
  • není dovoleno, aby zvíře bylo v prostorách apartmánu, a to včetně pokojů, ponecháno bez dozoru ubytovaného hosta
  • zvíře nesmí odpočívat - ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hostů
  • nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířete - ke krmení zvířete nesmí být používán inventář, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům
  • osoba, která zvíře vlastní, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00
  • odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku apartmánu má osoba, která zvíře doprovází
  • ve venkovních prostorách přináležejících k apartmánu je nutné zvíře zabezpečit (např. psovi nasadit košík).
 • V pokoji, nebo společenských místnostech NESMÍ hosté bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holících a epilačních strojků, elektrických kartáčků na zuby, nabíjecích zařízení na telefon, vysoušečů vlasů a osobních počítačů.
 • Kouření je v celém apartmánu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!
 • Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v prostorách apartmánu.
  Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách apartmánu a přináležejících prostorách.
 • Za škody způsobené hostem na majetku apartmánu odpovídá host podle platných předpisů a nájemní smlouvy (dle inventurního seznamu).
 • Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.)
 • K apartmánu je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na určených místech - není dovoleno ponechání motoru v chodu.
 • Vstup na do prostor přináležejících k apartmánu, parkovací plochu a okolní pozemky je pouze na vlastní nebezpečí hosta.
 • Vstup do prostoru zahrady patřící k nemovitosti, ve které se apartmán nachází (do prostoru za brankou), je možný jen se souhlasem a za přítomnosti pronajímatele.
  Je přísně zakázáno krmit zvířata, která se tam případně budou nacházet.
 • Rozdělávání malého ohně za účelem opékání je povoleno pouze na ohništi a po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil.

Host ubytovaný v tomto apartmánu je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád.
V případě, že jej poruší, má provozovatel právo smluvní poměr s ním ihned bez náhrady ukončit.

Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás v apartmánu na Bouzově.

Věříme, že dodržováním těchto jasně daných zásad oběma stranami nájemce/pronajímatel je dán základ Vaší klidné dovolené.

Úvodní stránka Hrad Bouzov